The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ПОРЯДОК виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

ПОРЯДОК виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 256

ПОРЯДОК
виплати одноразової матеріальної допомоги 
непрацюючим малозабезпеченим особам, 
 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

  1. Цим Порядком визначається механізм виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам,особамз інвалідністю та дітям з інвалідністю (далі —допомога).
  2. Допомога виплачуєтьсяМінсоцполітики, регіональними та районними органами соціального захисту населення.
  3. Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Розмір пенсії та державної соціальної допомоги на місяць визначається з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.

  1. Непрацюючим малозабезпеченим особам допомога надається на підставі особистої заяви, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю — на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої регіональному або районному органові соціального захисту населення.
  2. Для отримання допомоги непрацюючі малозабезпечені особи додають до заяви копії:

паспорта;

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті).

Для отримання допомоги особи з інвалідністю та діти з інвалідністю або один із батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають до заяви копії:

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби — копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Копії документів, поданих для отримання допомоги, засвідчуються посадовими особами органу соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги.

Регіональний або районний орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної допомоги, що here виплачується особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю і непрацюючим малозабезпеченим особам, які звернулися за наданням допомоги, з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів щодо призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Мінсоцполітики або даних, зазначених у довідках, виданих органами, що виплачують таким особам пенсії та/або державну соціальну допомогу.

Регіональний або районний орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, перевіряє правильність оформлення заяви та достовірність викладених у ній відомостей про заявника.

  1. Допомога надається регіональними або районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50 відсотків установленого законом на дату звернення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймається комісією, утвореною у відповідному органі соціального захисту населення, та оформляється протоколом за формою, що затверджується Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики допомога надається не частіше ніж один раз на три роки особам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, лише з метою покриття витрат  на  проїзд   із Міністерства  додому  громадським пасажирським транспортом (у разі потреби).

  1. Регіональні та районні органи соціального захисту населення вносять дані про виплату (рішення про відмову у виплаті) допомоги до централізованого банку даних з проблем інвалідності для ведення реєстру виплат (перерахування) допомоги та підготовки звіту про використання бюджетних коштів (для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю).
  2. Допомога виплачується за видатковими касовими ордерами шляхом поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки непрацюючих малозабезпечених осіб,осібз інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю.

Особам, які не мають законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв’язку з хворобою або фізичною вадою, допомога виплачується тільки за разовими дорученнями шляхом поштового переказу.

Допомога не виплачується у разі смерті непрацюючої малозабезпеченої особи, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та припинення інвалідності.

  1. Районні органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа наступного звітного періоду подають регіональним органам соціального захисту населення реєстри виплат (перерахування) допомоги для здійснення контролю заздійсненнямвідповідних видатків, які щомісяця до 15 числа наступного звітного періоду подають Мінсоцполітики звіт про використання бюджетних коштів.

Форми заяви, реєстру та звіту затверджуються Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.

_____________________